घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

५) दाड.

दाङ (नेपाल) घिमिर समाज जिल्ला कार्य समिति दाङ २०६०

१ विष्णुप्रसाद शर्मा घिमिरे अध्यक्ष बर्गदुव,ादाङ
२ भिमकुमार घिमिरे उपाध्यक्ष सोनपुर दाङ ९८१०८२५६६६
३ अनिलकुमार शर्मा घिमिरे सचिव गोगली,दाङ ९८५७८३०२२३
४ बलदेव शर्मा घिमिरे सहसचिव भकारे दाङ
५ विश्वराज घिमिरे कोषाध्यक्ष लक्ष्मीपुर दाङ
६ शान्ता घिमिरे सदस्य गोगली दाङ
७ शान्ता घिमिरे सदस्य स्यालापानी,दाङ
८ मदन घिमिरे सदस्य निमुरीया, दाङ
९ शिवकुमार घिमिरे सदस्य घोराही,दाङ
१० गोपाल घिमिरे सदस्य घोराही,दाङ
११ विष्ण्ु घिमिरे सदस्य लमडरुवा दाङ

घिमिर समाज दाङ (नेपाल) जिल्ला समन्वय समिति दाङ २०७१

१ प्रदिपकुमार शर्मा अध्यक्ष गोगली दाङ ९८४७८२५७२६
२ भिमकुमार घिमिरे उपाध्यक्ष घोराही उ.म.न.पा. १० ९८१०८२५६६६
३ जागेश्वर घिमिरे सचिव देउखुरी नर्ती ९८४७८५९४२३
४ शेभाकर घिमिरे कोषाध्यक्ष लमही दाङ ९८५७८३१५४२
५ अरविन्द घिमिरे सदस्य घनिवगिया दाङ ९८४७८९३८६९
६ हेमप्रसाद घिमिरे सदस्य लमही, दाङ
७ शान्ता घिमिरे सदस्य गोगली दाङ
८ शिवकुमार घिमिरे सदस्य घोराही,दाङ
९ शान्ता घिमिरे सदस्य स्यालापानी
१० प्रभात घिमिरे सदस्य लमही दाङ
११ गेपाल घिमिरे सदस्य घोराही दाङ
१२ श्ांकर किरण घिमिरे सल्लाहकार गोगली दाङ ९८५७८३०४२४
१३ तिलकराम घिमिरे सल्लाहकार भैसाही दाङ ९८४४९५३४२६

घिमिर समाज दाङ (नेपाल) जिल्ला समन्वय समिति दाङ २०७४ गठन मिति २०७२।९।१०


सि.न.ं नाम प्द ठेगाना सम्पर्क नं.

१ ह्रिहर घिमिरे अध्यक्ष देउखुरी बरुवागांऊ ९८४८५०१४०१४
२ भिमकुमार घिमिरे उपाध्यक्ष घोराही उ.म.न.पा. १० ९८१०८२५६६६
३ विपिन घिमिरे सचिव देउखुरी नर्ती ९८६८६११६४९
४ इश्वरीप्रसाद धिमिरे कोषाध्यक्ष गोगली दाङ ९८०६२१०९४०
५ अरविन्द घिमिरे सदस्य घनिवगिया दाङ ९८४७८९३८६९
६ विमला घिमिरे सदस्य लमही देउखुरी ९८४७८२५७३८
७ सीता घिमिरे सदस्य खैरी दाङ ९८५७८२५५०७
८ हेमनाथ घिमिरे सदस्य लमही दाङ
९ निमकान्त घिमिरे सदस्य पोटली दाङ
१० प्रेमा घिमिरे सदस्य नर्ती ९८४७८३७०३१
११ उमाकान्त घिमिरे सदस्य
१२ प्रदिपकुमार शर्मा सल्लाहकार खैरी दाङ ९८४७८२५७२६
१३ जागेश्वर घिमिरे सल्लाहकार लमही दाङ ९८४७८५९४२३
१४ श्ांकर किरण घिमिरे सल्लाहकार गोगली दाङ ९८५७८३०४२४
१५ तिलकराम घिमिरे सल्लाहकार भैसाही दाङ ९८४४९५३४२६

 

घिमिरे समाज महिला समूह दाङ देउखुरी , २०७४

सि.न.ं नाम प्द ठेगाना सम्पर्क नं.
१ केशरीदेवी घिमिरे अध्यक्ष देउखुरी सुन्डबरी
२ छरिता घिमिरे उपाध्यक्ष घोराही उ.म.न.पा.
३ शान्ता घिमिरे सचिव स्यालापानी दाङ
४ विजया धिमिरे सहसचिव घोराही उ.म.न.पा.
५ सुषमा घिमिरे कोषाध्यक्ष बेलभार दाङ
६ शान्ता घिमिरे सदस्य बेलुवा दाङ
७ सविता घिमिरे सदस्य घोराही,दाङ
८ विमला घिमिरे सदस्य लमही दाङ
९ शान्ता घिमिरे सदस्य गोगली दाङ
१० श्ुाशिला घिमिरे सल्लाहकार बरुवांगाऊ देउखुरी
११ कमला घिमिरे सल्लाहकार गोगली दाङ

घिमिरे समाज दाङ, (नेपाल) २०७६

सि.न.ं नम प्द ठेगाना सम्पर्क नं.
१ ह्रिहर घिमिरे अध्यक्ष देउखुरी बरुवागाऊ
२ अनन्तरााज घिमिरे उपाध्यक्ष दाङ
३ हेमप्रसाद घिमिरे सचिव लमही,दाङ
४ प्रकाश घिमिरे कोषाध्यक्ष घोराही उ.म.न.पा.
५ खुशलराम घिमिरे सदस्य गोगली, दाङ
६ त्ुालप्रसाद घिमिरे सदस्य भ्ौसाही, दाङ
७ थम्मन घिमिरे सदस्य घोराही,दाङ
८ दण्डपाणी घिमिरे सदस्य घोराही, दाङ
९ विमला घिमिरे सदस्य लमही, देउखुरी
१० शिला घिमिरे सदस्य बनकट्टा देउखुरी
११ खगादेबी घिमिरे सदस्य दाङ

 

यस जिल्लाबाट प्रकाशित घिमिरे बंशावली


१) दंगाली घिमिरे वंशावली, २०६१ असार, प्रकाशकः घिमिरे समाज, दाङ नेपाल ।

यस जिल्लामा रहेका घिमिरे बन्धुका संघ–संस्थाहरुको विवरणः–

 

१) .घिमिरे समाज दाङ्ग, नेपाल, राप्ती प्रदीप कुमार घिमिरे

गोगली, लक्ष्मीपुरमा घिमिरे कुल पूजा कार्यक्रमको झलकका photo हरु