घिमिरे बन्धु राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको संगठनात्मक तालीका विवरणहरु

प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरु र सम्बन्धित जिल्ला भित्रका स्थानीय स्तरीय घिमिरे समन्वय समितिहरु

६) संखुवासभा

संखुवासभा जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरणः–

२०६९ माघ १५ गते यो प्रतिष्ठान क केन्द्रिय सदस्य उत्तर घिमिरे (९८४१७४४५९५) र यो प्रतिस्थान बाट तयार गरिने २०७० को कलेण्डेर र टेल्लेफोन डिरेक्तोरी प्रकाशन उप्-समिती क सन्योजक (को-ओर्दिनतेर्) ड्र । टेक बहादुर घिमिरे (९८४९२०६१५६) को तत्पर्त म प्रतिस्थान को अबधारणा अनुसार संखुवासभा जिल्ला म रहेक घिमिरे हरु को ग्रुप समुह हरु लयि समेत्नेगरी डिस्तृक्त को-ओर्दिइनतेर म घिमिरे कल्यण्कारी कोष्, खान्द्बारी, संखुवासभा क रेख बहादुर घिमिरे (९७४२०१०३२१) रहनु भएको घिमिरे बण्ढु सण्खुवषभ जिल्ला समान्वेअ समिटी, गथन गरिएको जानकारी गरयिन्छ । सो समान्वेअ समिती म रहना ६उत्नु भएक सो जिल्ला क घिमिरे ग्रुप समुह ले संपर्क गर्नु भयि सो समान्वेअ समिती म संलग्न हुन अनुरोध गरिन्छ । 

जिल्ला घिमिरे समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको विवरणः–

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर

  1. श्री रेख बहादुर घिमिरे अध्यक्ष ९७४२०१०३२१